Actievoorwaarden “€10 shoptegoed”  

De actie “€10 shoptegoed” (hierna ‘de Actie’) wordt aangeboden door De Afbouwacademie.  

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze Actie.  

  1. Deelname 

1.1. De Actie start op 15 februari 2022 en loopt tot en met 15 februari december 2023 (hierna: “de Actieperiode”).  

1.2. De Actie geldt voor de werknemer die wordt verloond volgens de Cao van de sector afbouw (hierna: de Werknemer)., en die zijn of haar naam, achternaam, sector, mailadres en werkgever (hierna: Contactinformatie) achterlaat via www.afbouwacademie.com/actie. 

1.3. Door deel te nemen aan deze Actie gaat de Werknemer akkoord met deze actievoorwaarden.  

1.4. Elke Werknemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.  

1.5. Elke Werknemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.  

1.6. De Afbouwacademie is te allen tijde gerechtigd de Werknemer zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname, bijvoorbeeld in geval de Werknemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.  

  1. Het shoptegoed van €10,- 

2.1. De Actie geeft eenmalig recht op een shoptegoed van €10,- in de vorm van een kortingscode na het insturen van de Contactinformatie.  

2.2. De Werknemer, die vanaf 15 februari december 2023 contactinformatie achterlaat, ontvangt op het ingestuurde e-mailadres een email met daarin een korte uitleg over de Actie en de unieke kortingscode.  

  1. De kortingscodevoorwaarden van bol

3.1 Op het gebruik van de kortingscode zijn de kortingscodevoorwaarden van bol.com van toepassing.  

3.2. De kortingscode is vanaf de uitgiftedatum geldig tot en met 15 februari 2024.  

3.3 De kortingscode kan niet in geld worden uitgekeerd. De kortingscode is eenmalig te gebruiken en niet persoonsgebonden.  

  1. Persoonsgegevens

4.1. De door klant verstrekte (persoons-)gegevens worden door De Afbouwacademie verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier meer over in het privacy statement op de website www.afbouwacademie.com.  

4.2. In het kader van deze Actie worden de door de Werknemer verstrekte (persoons-)gegevens door De Afbouwacademie ook gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de Werknemer te kunnen informeren over de Actie.  

  1. Overig 

5.1. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door De Afbouwacademie.  

5.2. Het is niet mogelijk om over de actievoorwaarden te onderhandelen.  

5.3. De Afbouwacademie is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een gewijzigde versie van de actievoorwaarden zal zo snel mogelijk op de website van De Afbouwacademie worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anders worden gecommuniceerd.  

5.4. De Afbouwacademie behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het versturen van de kortingscode. De gevallen waarin De Afbouwacademie zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar niet beperkt tot een geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de kortingscode of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Afbouwacademie behoudt zich het recht voor om niet tot het versturen van de kortingscode over te gaan als er sprake is van oneigenlijk of onwettelijk gebruik van deze Actie.  

5.5. De Afbouwacademie en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen De Afbouwacademie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De Afbouwacademie in het leven roepen.  

De Afbouwacademie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.  

De Afbouwacademie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de Werknemer in verband met deelname aan de Actie maakt.  

5.6. Op de Actie en deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.  

5.7. Vragen, suggesties of klachten over deze Actie kunnen gemeld worden bij de helpdesk van De Afbouwacademie. De Afbouwacademie zal de vraag, suggestie of klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Klant over de afhandeling daarvan.  

5.8. Vragen of klachten over het inwisselen van de kortingscode of de levering van de producten kunnen gemeld worden bij de klantenservice van bol.com. 

Versie 12-12-2022